İman edən ALİMLƏR


Antoni van Levenquk (1632-1723)

An­to­ni van Le­ven­quk ilk də­fə bak­te­ri­ya­la­rı kəşf et­miş alim­dir....

Davamı...

Robert Boyl (1627-1691)

Boyl müa­sir kim­ya­nın ba­ni­si və el­min in­ki­şa­fı­na yol aç­mış bir çox kəşf­lə­rin mü­əl­li­fi­dir....

Davamı...

Con Rey (1627-1705)

Məş­hur in­gi­lis bo­ta­ni­ki Con Rey din­dar in­san idi. ...

Davamı...

Blez Paskal (1623-1662)

Elm ta­ri­xin­də va­cib yer tu­tan Blez Pas­kal din­dar in­san idi...

Davamı...

Yohannes Baptista von Helmont (1579-1644)

Tanınmış yazıçı Uolter Peycels öz dindarlığı ilə tanınan Helmont haqqında danışarkən yazırdı ki, o, öz elmi əsərlərinin ilhamını inamdan alırdı....

Davamı...

İohann Kepler (1571-1630)

Kep­ler de­yir­di: "Biz as­tro­nom­lar, Al­lah di­ni­nin tə­rəf­dar­la­rı tə­bi­ət ki­ta­bı­na ba­xa­raq Allah`a şü­kür et­mə­li­yik"....

Davamı...

Frensis Bekon (1561-1626)

Gör­kəm­li alim, el­mi me­to­do­lo­gi­ya­nın ba­ni­lə­rin­dən bi­ri Fren­sis Be­kon qa­tı din­dar ki­mi ta­nı­nır­dı....

Davamı...

Qalileo Qaliley (1564-1642)

Qalileo Qaliley teleskopla səmaya baxan ilk insandır....

Davamı...

Qreqor Mendel (1822-1884)

Mendel təsadüflərin dünyanı yarada bilməyəcəyinə, dünyanı və hər şeyi olduğu kimi Allahın yaratdığına inanan bir din adamı idi....

Davamı...

Lui Paster (1822-1895)

Allah inancı çox güclü olan Paster yaşadığı dövrdə Darvinin təkamül nəzəriyyəsinə qarşı çıxdığı üçün bir çox fikri hücuma məruz qalmışdır....

Davamı...

Elmin inkişafında imanlı alimlərin rolu

Elm tarixini tədqiq etdiyimizdə dəyişikliyin və inkişafın yaradılışı müdafiə edən elm adamlarının əsəri olduğu görünür....

Davamı...