İman edən ALİMLƏR


YEKUN

Din in­san­la­ra kai­nat və on­la­rı əha­tə edən hə­yat haq­da ən də­qiq mə­lu­mat­la­rı ve­rən mən­bə­dir....

Davamı...

GÜNÜMÜZÜN İNANAN DİGƏR ELM ADAMLARI

Bütün dünyada Allah`a iman edən bir çox elm adamı vardır....

Davamı...

Doktor Karl Viland

Dok­tor Vi­land ya­ra­dı­lış hə­qi­qə­ti sü­but­la­rı­nın gör­kəm­li təb­li­ğat­çı­sı­dır....

Davamı...

Doktor Endryu Snellinq

Ame­ri­ka-Bri­ta­ni­ya-İs­veç­rə-Ya­po­ni­ya el­mi proq­ra­mı­nın iş­ti­rak­çı­sı­dır....

Davamı...

Doktor Don Peyc

Don Peyc gör­kəm­li müa­sir alim­lər­lə çi­yin-çi­yi­nə iş­lə­yə­rək 1976-cı il­də Ka­li­for­ni­ya Uni­ver­si­te­tin­də fi­zi­ka və as­tro­no­mi­ya üz­rə dok­tor­luq dis­ser­ta­si­ya­sı­nı mü­da­f...

Davamı...

Doktor Klod Tresmontan

Dok­tor Klod Tres­mon­tan öz el­mi fəa­liy­yə­ti­ni Pa­ris Uni­ver­si­te­tin­də apa­rır....

Davamı...

Professor Robert Mettyuz

Oks­ford Uni­ver­si­te­ti­nin fi­zi­ka pro­fes­so­ru Ro­bert Met­tyuz 1992-ci il­də yaz­dı­ğı ki­tab­da İla­hi ya­ra­dı­lı­şın mö­cü­zə­lə­ri haq­da be­lə da­nı­şır....

Davamı...

Professor doktor Conaton D.Sarfati

Sar­fa­ti Vel­linq­ton Vik­to­ri­an Uni­ver­si­te­ti­nin kim­ya pro­fes­so­ru­dur, ...

Davamı...

Doktor Marqaret Helder

Al­bert Krea­sio­nist Elm­lər Cə­miy­yə­ti­nin səd­ri dok­tor Hel­der bo­ta­ni­ka üz­rə bö­yük mü­tə­xəs­sis və ya­ra­dı­lış hə­qi­qə­ti­nin ən fə­al tə­rəf­da­rı­dır. ...

Davamı...

Doktor Harri E.Parker

Ha­zır­da Ball Döv­lət Uni­ver­si­te­ti­nin bio­lo­gi­ya, geo­lo­gi­ya və fi­zio­lo­gi­ya pro­fes­so­ru olan Par­ker öz kar­ye­ra­sı­nın əv­və­lin­də tə­ka­mül­çü idi....

Davamı...

Doktor Venner Gitt

Al­man Fe­de­ral Fi­zi­ka İns­ti­tu­tu­nun di­rek­to­ru və pro­fes­so­ru dok­tor Gitt ri­ya­ziy­yat, in­for­ma­ti­ka və nə­za­rət təc­hi­za­tı mü­hən­dis­li­yi sa­hə­sin­də xey­li el­mi mə­qa­lə­nin mü...

Davamı...

Professor doktor Donald Çittik

Do­nald Çit­tik Ori­qon Uni­ver­si­te­ti­nin kim­ya pro­fes­so­ru­dur....

Davamı...