Allahın İSİMLƏRİ


BAQİ
(Davam edən, fani olmayan)

(Yer) üzündə olan hər kəs fanidir. Ancaq əzəmət və kərəm sahibi olan Rəbbinin zatı baqidir. (Rəhman surəsi, 26-27)...

Davamı...

BAİS
(Göndərən (peyğəmbər),oyandıran, dirildən)

Allah’ı necə inkar edirsiniz ki, siz ölü idiniz, O, sizi diriltdi. O, sizi yenə öldürəcək, sonra yenə də dirildəcək və daha sonra siz Ona tərəf qaytarılacaqsınız. (Bəqərə surəsi, 28) ...

Davamı...

ƏZİZ
(Üstün, qüvvətli, güclü, şərəfli, məğlub edilməsi mümkün olmayan, qalib olan)

Allah’ın peyğəmbərlərə verdiyi vədə xilaf çıxacağını sanma! Həqiqətən, Allah yenilməz qüvvət sahibi, intiqam sahibidir! (İbrahim Surəsi, 47) ...

Davamı...

ƏZİM
(Çox əzəmətli, böyük olan)

Göylərdə və yerdə nə varsa Onundur! O, ucadır, uludur! (Şura surəsi, 4)...

Davamı...

ASİM ( Qoruyan)

(Oğlu ona) belə cavab verdi: “Mən bir dağa sığınaram, o da məni sudan qoruyar”. Nuh dedi: “Allah’ın rəhm etdiklərindən başqa, bu gün heç kəs Onun əzabından qoruya bilməz!”… (Hud surəsi, 43) ...

Davamı...

ƏLİYY (Çox uca olan)

Allah bəşər övladı ilə ancaq vəhy ilə, yaxud pərdə arxasından danışar. Və ya bir elçi göndərər ki, o da Allah’ın izni ilə Onun istədiyini vəhy edər. Həqiqətən, O, ucadır, hikmət sahibidir! (Şura surəsi, 51) ...

Davamı...

ƏHKAMÜL-HAKİMİN
(Hökm verənlərin hakimi)

Məgər Allah hakimlərin hakimi deyilmi?! (Tin surəsi, 8) ...

Davamı...

AXIR
(Hər şey yox olandan sonra da var olan)

Əvvəl də, Axır da, Zahir də, Batin də Odur. O, hər şeyi biləndir! (Hədid surəsi, 3)...

Davamı...

Əfüvv (Əfvi çox olan)

Allah`ın əfvi olmazsa, heç bir insanın cənnətə girməsi mümkün olmazdı. ...

Davamı...

Alim (Hər şeyi çox yaxşı bilən)

Allah göylərin, yerin, bu ikisinin arasında olan bütün canlıların, kainatda işləyən bütün qanunların, hər an meydana gələn bütün hadisələrin məlumatına sahibdir....

Davamı...

Ədl (Adil olan, ədaləti əmr edən)

Allah ədalətlilərin ən xeyirlisidir. Onun nizamı bütün kainatı ehtiva etmişdir. ...

Davamı...

Sizi yaradan Allah`ı nə qədər tanıyırsınız?

Allah bütün insanlara olduğu kimi, sizə də şah damarınızdan daha yaxındır. ...

Davamı...