İman edən ALİMLƏR


Professor doktor Dueyn Giş

Ka­li­for­ni­ya Uni­ver­si­te­ti­nin bio­kim­ya pro­fes­so­ru Du­eyn Giş öz din­dar­lı­ğı və dar­vi­niz­mə qar­şı qə­tiy­yət­li mü­ba­ri­zə­si­nin sa­yə­sin­də ta­nın­dı....

Davamı...

Hyu Ross

Ta­nın­mış Ame­ri­ka as­tro­fi­zi­ki, To­ron­to Uni­ver­si­te­ti­nin pro­fes­so­ru Hyu Ross Ya­ra­dı­lış hə­qi­qə­ti­ni mü­da­fiə edən "İna­mın əsa­sı" cə­miy­yə­ti­nin səd­ri­dir. ...

Davamı...

Con Polkinqorn

Kem­bric Uni­ver­si­te­ti­nin əmək­da­şı, ta­nın­mış fi­zik Con Pol­kin­qorn fi­zi­ka sa­hə­sin­də zər­rə­cik­lər üz­rə mü­tə­xəs­sis­dir. ...

Davamı...

Çarlz X.Taunz

La­ze­ri kəşf et­miş Çarlz X.Ta­unz təd­qi­qat­la­rı­nı Berk­li Uni­ver­si­te­tin­də da­vam et­di­rir. ...

Davamı...

Professor Edvin Faust

Pro­fes­sor Fa­ust Ok­la­ho­ma Uni­ver­si­te­tin­də dok­tor­luq dis­ser­ta­si­ya­sı­nı mü­da­fiə edib və ora­da fi­zi­ka­nı təd­ris edir. ...

Davamı...

Mehdi Gülşəni

Teh­ran Uni­ver­si­te­ti­nin fi­zi­ka pro­fes­so­ru Meh­di Gül­şə­ni...

Davamı...

Professor Albert Makomp Vinçester

Al­bert Ma­komp Te­xas Uni­ver­si­te­tin­də dok­tor­luq dis­ser­ta­si­ya­sı­nı mü­da­fiə edə­rək Pey­lor Uni­ver­si­te­ti­nin bio­lo­gi­ya üz­rə pro­fes­so­ru və Flo­ri­da Elm­lər Aka­de­mi­ya­sı­nın s...

Davamı...

Artur Pikok

Ta­nın­mış bio­kim­ya­çı və Yan Ram­sey Mər­kə­zi­nin rəh­bə­ridir...

Davamı...

Professor Con Morris

Ta­nın­mış geo­loq, pro­fes­sor Con Mor­ris kai­na­tın İla­hi ya­ra­dı­lış ol­ma­sı ide­ya­sı­nı mü­da­fiə edən alim­lə­rin ya­rat­dı­ğı ən fə­al el­mi təş­ki­la­tın – İCR-nin (İnstitute for Creation...

Davamı...

Professor Devid Menton

Va­şinq­ton Uni­ver­si­te­tin­də ana­to­mi­ya­nı təd­ris edən pro­fes­sordur...

Davamı...

Professor Karl Flirmans

Bu gün ABŞ-ın ən ta­nın­mış alim­lə­rin­dən bi­ri olan Karl Flir­mans İn­dia­na Uni­ver­si­te­ti­nin mik­ro­bio­lo­gi­ya pro­fes­so­ru­dur...

Davamı...

Professor Kennet Kamminq

ABŞ-da Ye­rin ya­ra­dı­lı­şı­nın öy­rə­nil­mə­si ins­ti­tu­tu­nun əmək­da­şı, bio­lo­gi­ya və pa­le­on­to­lo­gi­ya sa­hə­lə­ri üz­rə dün­ya şöh­rət­li pro­fes­sor Ken­net Kam­minq tə­ka­mül nə...

Davamı...