İman edən ALİMLƏR

Doktor Karl Viland


Doktor Karl Viland


Dok­tor Vi­land ya­ra­dı­lış hə­qi­qə­ti sü­but­la­rı­nın gör­kəm­li təb­li­ğat­çı­sı­dır. O, müx­tə­lif bey­nəl­xalq jur­nal­lar­da bu mə­sə­lə ilə bağ­lı xey­li mə­qa­lə dərc et­di­rib.