İman edən ALİMLƏR

Doktor Harri E.Parker


Doktor Harri E.Parker

Ha­zır­da Ball Döv­lət Uni­ver­si­te­ti­nin bio­lo­gi­ya, geo­lo­gi­ya və fi­zio­lo­gi­ya pro­fes­so­ru olan Par­ker öz kar­ye­ra­sı­nın əv­və­lin­də tə­ka­mül­çü idi. Ya­ra­dı­lış hə­qi­qə­ti­nin inan­dı­rı­cı sü­but­la­rı ilə qar­şı­la­şan Par­ker bu nöq­te­yi-nə­zə­ri qə­bul et­di və tə­ka­mül nə­zə­riy­yə­sin­dən im­ti­na et­di. Par­ker bio­lo­gi­ya və ya­ra­dı­lış prob­lem­lə­ri­nə aid xey­li ki­ta­bın mü­əl­li­fi­dir. Son il­lər­də o, öz nöq­te­yi-nə­zə­ri­ni mü­da­fiə et­di­yi el­mi se­mi­nar­lar­da tez-tez iş­ti­rak edir.