Peyğəmbərlər

Peyğəmbərimizin (s.ə.v) igid dostları: Əshabi-kiram


Peyğəmbərimizin (s.ə.v) igid dostları: Əshabi-kiram

Peyğəmbərimizi (s.ə.v) görən, ona iman gətirib onunla birlikdə fəaliyyət göstərən insanlara “səhabə” deyilir. Səhabə və əshab “səhabi” sözünün cəm şəklidir. Səhabə İslamı qəbul etdikdən sonra Peyğəmbərimizə dərin imanla bağlanıblar. Həyatlarının böyük hissəsini Peyğəmbərimizin (s.ə.v) yanında keçiriblər, İslam dininin yayılması üçün onunla birlikdə mübarizə aparıblar. Onların Peyğəmbərə olan bu sədaqəti dövrün müşrikləri və kafirlərinin xoşuna gəlmədiyi üçün isgəncələrə və hücumlara məruz qalıb, hətta şəhid ediliblər. Ancaq bu çətinliklərə baxmayaraq, Allah`a və hz. Muhammədə (s.ə.v) olan sevgiləri azalmayıb və daim sadiq qalıblar. Bu səbəbdən Əshabi-kiram çox dəyərli insanlardır. Onlar lazım gələrsə, ailələrindən, həyat yoldaşlarından, uşaqlarından, qısacası, hər şeydən çəkilərək Peyğəmbərimizin (s.ə.v) köməkçisi olublar.

Quranda Allah səhabə əxlaqını gözəlliyini vurğulayıb

“Neçə-neçə peyğəmbər (olmuşdur ki,) bir çox dindarlarla birlikdə vuruşmuşlar. Onlar Allah yolunda başlarına gələnlərə görə nə ruhdan düşmüş, nə zəifləmiş, nə də (düşmənə) boyun əymişlər. Allah səbr edənləri sevir. Onların dedikləri ancaq: “Ey Rəbbimiz! Günahlarımızı və əməllərimizdə həddi aşmağımızı bizə bağışla; qədəmlərimizi sabit et və kafir qövmə qələbə çalmaqda bizə yardım et!”– olmuşdur. Beləliklə Allah onlara həm dünya mükafatını, həm də gözəl axirət mükafatını verdi. Allah yaxşı iş görənləri sevir.” (Ali İmran surəsi, 146-148)

Quranda Allah`ın razılığını qazanmaq üçün hər cür çətinliyin öhdəsindən gələn Əshabi-kiram kimi səmimi

müsəlmanların cənnətlə müjdələndikləri belə bildirilir:

Rəbbi onlara belə cavab verdi: “Mən, sizlərdən (yaxşı) işlər görən – istər kişi, istərsə də qadın olsun, – heç bir kə-sin əməyini puç etmərəm. Siz bir-birinizdənsiniz. Hicrət edənlərin, öz yurdlarından çıxarılanların, Mənim yolumda əziyyətə düçar olanların, vuruşanların və öldürülənlərin, əlbəttə, təqsirlərindən keçəcək və onları (ağacları) altından çaylar axan Cənnət bağlarına daxil edəcəyəm. (Bu), Allah tərəfindən bir mükafatdır. Gözəl mükafat məhz Allah`ın dərgahındadır”. (Ali İmran surəsi, 195)

Bütün həyatlarını Allah`a  və Peyğəmbərimizə həsr edən Səhabeyi Kiram

 ƏBU BƏKR əs SİDDİQ:

Bütün var-dövlətini, mülkünü İslam üçün xərcləyən, Camiü´l Quran, əs- Siddiq, əl-Atik ləqəbləri ilə tanınan böyük səhabə

Hz. ÖMƏR:

Ədalətin timsalı ikinci böyük xəlifə

Hz. OSMAN:

İlk müsəlmanlardan, üçüncü xəlifə

Hz. ƏLİ ibn ƏBU TALİB:

Allah’ın aslanı, dördüncü xəlifə

ƏBDÜRRƏHMAN ibn ƏVF:

Bütün mal dövlətini İslam üçün xərcləyən səhabə

ƏBU ÜBEYDƏ ibn CƏRRAH:

Əminü´l-Ümmə (ümmətin əmini). Məkkənin fəthində, Taif mühasirəsində, Vəda həccində həmişə Peyğəmbərimizin (s.ə.v) yanında olub, Bədr müharibəsində atasına qarşı vuruşub

SƏD ibn ƏBU VAKKAS:

Peyğəmbərimizin (s.ə.v) oxucusu. Uhud müharibəsində Peyğəmbərimizin (s.ə.v) yanından ayrılmadan sinəsini sipər edib döyüşən əsgərlərdən biri

TALHA ibn ÜBEYDULLAH:

Cömərdliyi və qəhrəmanlığı ilə məşhur bir insan

ZÜBEYR ibn AVVAM:

Müsəlman olduqdan sonra başda əmisi olmaqla müşriklər tərəfindən müxtəlif işgəncə və əziyyətlərə məruz qalan, Məkkənin fəthi zamanı İslam ordusunun bayraqdarı olan səhabə

ADİ ibn XƏTİM TAİ:

Ailəlikcə cömərd olan səhabə

ƏMİR ibn FÜHEYRƏ:

Bilal Həbəşi ilə birlikdə ağır işgəncələrə məruz qalan səhabə

AMMAR ibn YASƏR:

Şəhid oğlu şəhid

ABBAS ibn ƏBDÜLMÜTTƏLLİB:

Peyğəmbərimizin (s.ə.v) əmisi

ABDULLAH ibn ABBAS:

Təfsir alimlərinin şahı

ABDULLAH ibn ƏMR ibn AS:

Hədis yazmaqda məşhur olan səhabə

ABDULLAH ibn CƏHŞ:

Uhud şəhidlərindən

ABDULLAH ƏBUBƏKR-İ SİDDİQ:

Hz. Əbu Bəkirin oğlu

ABDULLAH ibn HÜZAFƏ:

Rəsullullahın elçilərindən

ABDULLAH ibn MƏSUD:

Quran-i Kərimi açıq oxuyan ilk səhabə

ZÜBEYİR ibn AVVAM: 

Müsəlman olduqdan sonra başda əmisi olmaqla müşriklər tərəfindən müxtəlif işgəncə və əziyyətlərə məruz qalan, Məkkənin fəthi zamanı İslam ordusunun bayraqdarı olan səhabə

ABDULLAH ibn ÖMƏR:

Ən çox hədis bilən səhabələrdən

ABDULLAH ibn RƏVAHA:

Peyğəmbərimizin (s.ə.v) şairi

ABDULLAH ibn SALAM:

Bədrdə atasına qarşı döyüşən səhabə

ABDULLAH ibn SÜHEYL:

Tövratda Peyğəmbərimizin (s.ə.v) əlamətlərini görüb müsəlman olan səhabə

ABDULLAH ibn ZEYD:

Sahib-ül əzan

ABDULLAH ibn ZÜBEYİR:

Mədinədə mühacirlər arasından çıxan ilk səhabə

ADİY ibn HATƏM TAİ:

Ailəlikcə cömərd olan səhabə

ƏMİR ibn FÜHEYRƏ:

Bilal Həbəşi ilə birlikdə ağır işgəncələrə məruz qalan səhabə

AMMAR ibn YASƏR:

Şəhid oğlu şəhid

ƏMR ibn AS:

Məşhur ərəb dahilərindən

ASİM ibn SABİT:

Arıların qoruduğu səhabə

BƏRA İBN AZİB:

Qiblənin dəyişildiyini xəbər verən səhabə

BƏŞİR ibn SAD:

Hz. Əbu Bəkirə ilk beyət edən səhabə

BİLAL-İ HƏBƏŞİ:

Peyğəmbərimizin (s.ə.v) müəzzini

BÜREYDƏ ibn HASİB:

Peyğəmbərimizin (s.ə.v) bayraqdarı

CABİR BİN ABDULLAH:

Ən çox hədis bildirən səhabələrdən

CƏFƏR-İ TƏYYAR:

Görünüş və xasiyyətcə Peyğəmbərimizə (s.ə.v) bənzəyən, Mutə döyüşündə yetmişdən çox yara alaraq şəhid olan səhabə

DİHYƏ  əl KƏLBI:

Cəbrayıl əleyhissalamın şəklinə girdiyi səhabə

ƏBU DÜCANƏ:

Peyğəmbərimizin (s.ə.v) fədaisi

ƏBU ƏYYUB-ƏL ƏNSARİ:

Peyğəmbərimizin mehmandarı

ƏBU HÜREYRƏ:

Ən çox hədis nəql edən səhabə

ƏBU KATADƏ:

Peyğəmbərimizin süvarilərindən

ƏBU LÜBABƏ: 

Tövbələri ilə məşhur olan səhabə

ƏBU MUSƏL-ƏŞARİ:

Qurani Kərimi ən yaxşı oxuyan səhabələrdən

ƏBU SƏİDİ HUDRİ:

 Çox hədis rəvayət edən 7 səhabədn biri

ƏBU SƏLƏMƏ:

Tək başına hicrət edən səhabə

ƏBU TALHA:

Peyğəmbərimizin fədaisi

ƏBU ZƏR GİFARİ:

Gifari qəbiləsinin rəisi

ƏBÜDDƏRDA:

Qazilik edən səhabərdən

ƏNƏS ibn MALİK:

Peyğəmbərimizin (s.ə.v) xidmətçisi

ƏRKAM ibn ƏBİL ƏRKAM:

Evi ilk dəfə vəqf olan səhabə

ƏSAD ibn ZÜRARƏ:

Cahiliyyə dövründə də tək bir Allah`a inanan səhabə

FEYRUZ ibn DEYLƏMİ:

Yəmənli səhabələrdən

ABDULLAH ibn ÖMƏR:

Ən çox hədis bilən səhabələrdən

ABDULLAH ibn RƏVAHA:

Peyğəmbərimizin (s.ə.v) şairi

ABDULLAH ibn SALAM:

Bədrdə atasına qarşı döyüşən səhabə

ABDULLAH ibn SUHEYL:

Tövratda peyğəmbərimizin (s.ə.v) əlamətlərini görüb müsəlman olan səhabə

ABDULLAH ibn ZEYD:

Sahib-ul əzan

ABDULLAH ibn ZÜBEYİR:

Mədinədə ilk mühacir səhabə

HABBAB ibn ƏRƏT:

İlk müsəlman səhabələrdən.

XALİD ibn SƏİD ibn AS:

İlk müsəlman olan səhabələrdən

HANZALA ibn ƏBU AMİR:

Uhud döyüşündə şəhid olan səhabə

HÜBEYB ibn ADİY:

Dar ağacında ilk namaz qılan səhabə

HUZEYFƏ ibn YƏMƏN:

Sevimli Peyğəmbərimizin (s.ə.v) sırdaşı

HZ. HƏMZƏ: 

Şəhidlərin ən ucası

KAB ibn MALİK:

Peyğəmbərimizin (s.ə.v) şairlərindən

MİKDAD ibn ƏSVƏD:

Peyğəmbərimizin (s.ə.v) süvarilərindən

MUHAMMƏD ibn MƏSLƏMƏ:

Peyğəmbərimizin (s.ə.v) fədailərindən

MUSAB ibn UMEYİR:

İslamda ilk müəllim

NOVFƏL ibn XARİS:

Haşimoğullarının ən yaşlısı

OSMAN ibn MAZUN:

Mədinədə ilk vəfat edən mühacir səhabə

OSMAN ibn TALHA:

Kəbəyə xidmət edən səhabə

SABİT ibn QEYS: 

Peyğəmbərimizin (s.ə.v) xətiblərindən

SAD ibn MUAZ:

Ənsarın ən xeyirlilərindən

SAD ibn RƏBİ:

Şəhid olanda nəsihət edən səhabə

SƏİD ibn ƏMİR:

Hz. Ömərə bənzəyən qubernator

SƏLİM MÖVLA ƏBU HÜZEYFƏ:

Ən yaxşı Quran oxuyanlardan

SƏHL ibn HƏNİF:

Əshabi Kiramın oxucularından

SƏHL ibn SAD:

Mədinədə ən axırda vəfat edən səhabə

SƏLƏMƏ ibn ƏKVA:

Piyadalardan ən xeyirlisi

SƏLƏMƏ ibn HİŞAM:

Qardaşları tərəfindən işgəncə görən səhabə

SƏLMANİ FARİSİ:

Əhli beytdən hesab edilən İranlı səhabə

S.Ə.VBAN: 

Rəsullulahın xidmətçisi

SÜMAMƏ ibn ÜSAL:

Yəmamə qəbiləsinin başçısı

TÜFEYL ibn AMR:

Devs qəbiləsinin bütlərini qırıb müsəlman olmalarına vəsilə olan səhabə

ÜBADƏ ibn SAMİT:

Akabe beyəti zamanı qövmünün təmsilçisi olan səhabə

ÜKBƏ ibn AMİR:

Əshabı Suffa nümayəndəsi, Peyğəmbərimizin (s.ə.v) tələbəsi

ÜBEYY ibn KAB:

Qiraəti ilə məşhur olan səhabə

ÜSAMƏ ibn ZEYD:

Rəsulullahın ən çox sevdiyi səhabələrindən

ÜSEYD ibn HUDEYİR:

Əshabi Kiramın bayraqdarlarından

VƏLİD ibn VƏLİD: 

Qardaşları tərəfindən işgəncəyə məruz qalan səhabə

ABDULLAH ibn ƏTİQ:

Mədinənin ilk müsəlmanlarından

ABDULLAH ibn ÜMMİ MƏKTUM:

Peyğəmbərimizin (s.ə.v) ilk müəzzinlərindən

ABBAS ibn UBADƏ:

Ənsarın mühacirləri deyə tanınan səhabə

CÜVEYRİYYƏ BİNTİ HARİS:

Möminlərin analarından

ƏBU RAFİ:

Peyğəmbərimizin (s.ə.v) azad kölələrindən

ƏBU SÜFYAN ibn HARİS:

Peyğəmbərimizin (s.ə.v) süd qardaşı

FATİMƏ BİNTİ ƏSƏD:

Hz. Əlinin anası

HƏCCAC BİN İLAT:

Məkkə səhabilərindən.

XƏDİCƏTÜL KÜBRA:

Peyğəmbərimizin (s.ə.v) ilk xanımı


HAFSA BİNTİ ÖMƏR:

Peyğəmbərimizin (s.ə.v) xanımlarından

XALİD ibn VƏLİD:

Allah`ın qılıncı ləqəbi ilə məşhur olan komandir səhabə

HƏLİMƏ XATUN:

Peyğəmbərimizin (s.ə.v) süd anası

HAMNƏ BİNTİ CAHŞ:

Peyğəmbərimizin (s.ə.v) xalası qızı

HANSA XATUN:

Məşhur şair qadın səhabələrdən.

HASSAN ibn SABİT:

Peyğəmbərimizin (s.ə.v) şairlərindən

XATİB ibn EBİ BƏLTEA:

Peyğəmbərimizin (s.ə.v) nümayəndələrindən

Hz. AİŞƏ-İ Siddiqə:

Peyğəmbərimizin (s.ə.v) xanımlarından

Hz. FATIMƏ:

Peyğəmbərimizin ən sevgili kəriməsi

Hz. HƏSƏN:

Peyğəmbərimizin ən sevdiyi nəvələrindən biri, hz. Əli və hz. Fatimənin böyük oğlu

Hz. HÜSEYİN:

Hz. Əli ve hz. Fatimənin oğlu, Peyğəmbərimizə (s.ə.v) bənzəyən nəvəsi

Hz. REYHANƏ:

Peyğəmbərimizin zövcələrindən biri

HZ. SƏİD ibn ZEYD:

Müsəlmanlığı qəbul etdiyi üçün müşriklərin çoxlu hücumuna məruz qalan, Şamın fəthində iştirak edən səhabə

İKRİMƏ ibn EBU CƏHL:

Məşhur İslam komandirlərindən

İMRAN ibn HÜSAYN:

 İki yüzə yaxın hədis nəql edən, yaxşı lider, gözəl geyinən səhabə

KAB ibn ZÜHEYİR:

Peyğəmbərimizin (s.ə.v) əbasını verdiyi şair səhabə

KATADƏ ibn NUMAN:

Əshabi Kiramın oxucularından

MEYMUNƏ BİNTİ HARİS:

Peyğəmbərimizin (s.ə.v) zövcələrindən biri

MUİRƏ-TƏBNİ ŞUBƏ:

Məşhur beş dahidən biri olan səhabə

RİBİ ibn AMİR:

Əshabi Kiramın elçilərindən

SƏD ibn ÜBADƏ:

Ənsarın bayraqdarlarından biri

SAFİYYƏ BİNTİ ƏBDÜLMÜTTALİB:

Peyğəmbərimizin (s.ə.v) bibisi

SƏFİYYƏ BİNTİ HUYEY:

Peyğəmbərimizin (s.ə.v) zövcələrindən biri

SƏDDAD ibn EVS:

Ailəlikcə müsəlman olan səhabə

SEVDƏ BİNTİ ZƏMA:

Peyğəmbərimizin (s.ə.v) zövcələrindən

SÜRAKA ibn MALİK:

Əshabi Kiramın süvarilərindən

UKAYL ibn ƏBU TALİB:

Hz. Əlinin qardaşı

ÜMM-İ EYMƏN:

Peyğəmbərimizin (s.ə.v) dayəsi

ÜMM-İ HƏBİBƏ:

Peyeyğəmbərimizin (s.ə.v) zövcələrindən biri

ÜMM-İ XANİÇ:

Hz. Əlinin bacısı

ÜMM-İ HİRAM:

Hələ də Sultan kimi tanınan qadın səhabə

ÜMM-İ RUMAN:

Hz. Əbu Bəkirin xanımı

ÜMM-İ ÜMARƏ NƏSİBE XATUN:

Əshabın qadın qəhrəmanlarından

VƏHŞİ:

Yalançı peyğəmbər Müseyləməni öldürən səhabə

ZEYD ibn DƏSİNNƏ:

Dar ağacından Peyğəmbərimizə (s.ə.v) salam göndərən səhabə

ZEYD ibn HARİSƏ:

İlk iman gətirən kölə

ZEYD ibn SABİT:

Ən məşhur vəhy katibi olan səhabə

ZEYNƏB BİNTİ CAHŞ:

Peyğəmbərimizin (s.ə.v) zövcələrindən