Quran möcüzələrİ


Quranın ədəbi yöndən mükəmməl olması. Quranın təqlid edilməsinin qeyri-mümkünlüyü

Hər şeydən əvvəl qeyd olunması lazım gələn məsələ Quranın hər bir dövrdə istənilən insan toplumuna müraciət etməyi bacaran bir üsluba malik olmasıdır....

Davamı...

Artezian quyusu

«Biz onları (İsrail oğullarını) on iki qəbiləyə - ümmətə böldük. Camaatı ondan su istədiyi zaman Musaya: "Əsanı daşa vur!" - deyə vəhy etdik. Ondan on iki çeşmə qaynayıb axmağa başladı. ...

Davamı...

İsrail oğullarının təkəbbürlü yüksəlişləri

«Yaxşılıqla pislik eyni ola bilməz! Sən (pisliyi) yaxşılıqla dəf et! Belə olduqda aranızda düşmənçilik olan şəxsi sanki yaxın bir dost görərsən!» (Fussilət surəsi, 34) ...

Davamı...

Atom enerjisi və nüvə parçalanması

«Şübhəsiz ki, toxumu da, çərdəyi də cücərdib çatladan, ölüdən diri, diridən də ölü çıxardan Allah`dır. Budur Allah! Axı siz Ondan nə cür döndərilirsiniz?» (Ənam surəsi, 95)...

Davamı...

Texnologiyada qarışqa ordusu

“Nəhayət, onlar qarışqa vadisinə gəlib çatdıqda bir dişi qarışqa dedi: “Ey qarışqalar! Yuvalarınıza girin ki, Süleyman və ordusu özləri də bilmədən sizi basıb əzməsinlər!”” (Nəml surəsi, 18)...

Davamı...

Fironun cəsədinin qorunub saxlanması

“İsrail oğullarını dənizdən keçirdik. Firon və əsgərləri zalımcasına və düşməncəsinə onların arxasınca düşdülər. (Firon) batacağı anda: “İsrail oğullarının inandıqlarından başqa tanrı olmadığına iman gətirdim. M...

Davamı...

Elektrikdən istifadə

“...Onun üçün mis mədənini sel kimi əridib axıtdıq...” (Səba surəsi, 12)...

Davamı...

Qoxunun ötürülməsi

«Dedi: "Bu gün sizə heç bir məzəmmət yoxdur. Allah sizi bağışlasın! Çünki O, rəhm edənlərin ən rəhmlisidir! Bu köynəyimi götürüb aparın, atamın üzünə sürtün, gözü (yenidən) görməyə başlayar. Bütün ailənizi də yığ...

Davamı...

Təsvirin ötürülməsi

“Kitabdan bir qədər xəbəri olan birisi dedi: “Mən onu sənə bir göz qırpımında gətirərəm! Onu yanında hazır durmuş görüncə dedi: “Bu, Rəbbimin lütfündəndir. Məni imtahana çəkməyi üçündür ki, görək, şükür edəcəy...

Davamı...

Müasir nəqliyyat vasitələri

“Sizin minməyinizdən ötrü, həm də zinət üçün atı, qatırı və uzunqulağı (O yaratdı). Hələ sizin bilmədiyiniz neçə-neçə şeylər də yaradacaqdır”. (Nəhl surəsi, 8) ...

Davamı...

Təyyarə texnologiyası

“Əmrilə bərəkət verdiyimiz yerə doğru şiddətlə əsən küləyi də Süleymana biz ram etdik. Biz hər şeyi bilənik!” (Ənbiya surəsi, 81) ...

Davamı...

Aya uçuş

«Bədirlənməkdə olan Aya (and içirəm) ki, Siz təbəqədən təbəqəyə minəcəksiniz. Onlara nə olub ki, iman gətirmirlər?» (İnşiqaq surəsi, 18-20) ...

Davamı...