İman edən ALİMLƏR


Çarlz Birç

Avs­tra­li­ya Sid­ney Uni­ver­si­te­ti­nin pro­fes­so­ru Birç ya­ra­dı­lış ide­ya­sı­na bağ­lı­lı­ğı ilə ta­nı­nıb...

Davamı...

Filipp Conson

Fi­lipp Con­son Çi­ka­qo Uni­ver­si­te­ti­nin hü­quq pro­fes­so­ru, tə­ka­mül nə­zə­riy­yə­si­nin ideo­lo­ji tə­rəf­lə­ri ilə bağ­lı bir çox təd­qi­qat­la­rın mü­əl­li­fi­dir. ...

Davamı...

Maykl C.Behe

Kai­nat­da və can­lı or­qa­nizm­lər­də şü­ur­lu ide­ya­nın ol­ma­sı nöq­te­yi-nə­zə­ri­ni dəs­tək­lə­yən di­gər alim Maykl C.Be­he­dir. ...

Davamı...

Culs H.Poyrir

Elek­tro­ni­ka sa­hə­sin­də la­yi­hə­çi-mü­hən­dis iş­lə­yən Poy­rir ABŞ hö­ku­mə­ti­nin si­fa­ri­şi ilə va­cib mü­da­fiə və kos­mik la­yi­hə­lər­də iş­ti­rak edir. ...

Davamı...

Doktor Raymond Couns

Ray­mond Co­uns Avs­tra­li­ya döv­lət təd­qi­qat təş­ki­la­tın­da uzun il­lər iş­lə­miş təd­qi­qat­çı­dır....

Davamı...

Professor Andro Sinovaivi

Dün­ya şöh­rət­li fi­zio­loq An­dro Si­no­vai­vi 1925-ci il­dən 1946-cı ilə qə­dər Şi­mal Qərb Uni­ver­si­te­ti­nin fi­zio­lo­gi­ya və farmakologiya bö­lüm­lə­ri­nin rəh­bə­ri olub....

Davamı...

Doktor Yan Mak-Ridi

Dok­tor Yan Mak-Ri­di mo­le­kul­yar bio­lo­gi­ya və mik­ro­bio­lo­gi­ya üz­rə va­cib əsər­lə­rin mü­əl­li­fi­dir. ...

Davamı...

Doktor Andre Eggen

Ya­ra­dı­lış ide­ya­sı­nın tə­rəf­da­rı dok­tor An­dre Eg­gen hey­van­la­rın ge­ne­ti­ka­sı sa­hə­sin­də­ki iri­miq­yas­lı təd­qi­qat­la­rın mü­əl­li­fi­dir....

Davamı...

Doktor Emil Silvestru

Ba­bes-Bol­yai Uni­ver­si­te­ti­nin pro­fes­so­ru, dok­tor Emil Sil­ves­tru ma­ğa­ra geo­lo­gi­ya­sı sa­hə­sin­də qə­bul edil­miş nü­fuz sa­hi­bi­dir....

Davamı...

Dmitri Kuznetsov

Rus ali­mi Dmit­ri Kuz­net­sov bə­yan edir ki, ək­sər alim­lər təd­qi­qat­la­rı­nın ge­di­şa­tın­da da­nıl­maz hə­qi­qət­lər­lə qar­şı­la­şa­raq Allah­`a inan­ma­ğa baş­la­yır və di­nə üz tu­tur­lar...

Davamı...

Doktor Stefan Qrokott

Qər­bi Avs­tra­li­ya Uni­ver­si­te­ti­nin sə­na­ye kim­ya­sı üz­rə mü­tə­xəs­si­si Qro­kott ana­li­tik və sə­na­ye kim­ya­sı sa­hə­lə­rin­də bö­yük həcm­də təd­qi­qat­lar apa­rıb....

Davamı...

Dr.Pyer Qunnar Cerlstrom

Qrif­fit Uni­ver­si­te­ti­nin mo­le­kul­yar bio­lo­gi­ya pro­fes­so­ru Cerl­strom öz sa­hə­sin­də xey­li həcm­də iş gö­rüb və bun­la­ra gö­rə, müx­tə­lif el­mi mü­ka­fat­la­ra la­yiq gö­rü­lüb.Onun ya­z...

Davamı...