İman edən ALİMLƏR


Doktor Con Baumqardner

Dok­tor Ba­um­qard­ner geo­fi­zi­ka və kos­mik fi­zi­ka prob­lem­lə­ri ilə, həm­çi­nin Ka­li­for­ni­ya Uni­ver­si­te­tin­də mü­əl­lim­lik fəa­liy­yə­ti ilə məş­ğul­dur. ...

Davamı...

Doktor Don Batten

Dok­tor Bat­ten bit­ki­lə­rin fi­zio­lo­gi­ya­sı üz­rə bö­yük təd­qi­qat­lar apa­rıb və bu­na gö­rə xey­li aka­de­mik mü­ka­fa­ta la­yiq gö­rü­lüb....

Davamı...

Professor Conatan Uells

Yel Uni­ver­si­te­ti­nin ila­hiy­yat pro­fes­so­ru, həm­çi­nin Berk­li Uni­ver­si­te­ti­nin mo­le­kul­yar və hü­cey­rə­vi bio­lo­gi­ya pro­fes­so­ru Uells "Çarlz Hoc dar­vi­niz­mi­nin tən­qi­di" ki­ta­bı­nın...

Davamı...

Pol A.Nelson

Çi­ka­qo Uni­ver­si­te­ti­nin bio­lo­gi­ya pro­fes­so­ru Nel­son can­lı or­qa­nizm­lə­rin şü­ur­lu la­yi­hə­nin bəh­rə­si ol­ma­sı haq­da­kı ide­ya­nın tə­rəf­dar­la­rın­dan bi­ri­dir....

Davamı...

C.P.Morland

Mor­land Cə­nu­bi Ka­li­for­ni­ya Uni­ver­si­te­ti­nin pro­fes­so­ru, həm­çi­nin "Ya­ra­dı­lış hi­po­te­za­sı" ki­ta­bı­nın mü­əl­li­fi­dir. Mor­land Allah­`a eti­qadı olan bir alimdir...

Davamı...

Ziqfrid Hartviq Şerer

Sü­rix Uni­ver­si­te­ti­nin an­tro­po­lo­gi­ya pro­fes­so­ru Şe­rer "Ra­ma­pi­tek in­sa­nın əc­da­dı­dır­mı?" ad­lı ki­ta­bın mü­əl­li­fi­dir....

Davamı...

Doktor Kurt Vays

Ba­yen kol­le­ci­nin ri­ya­ziy­yat və tə­bii elm­lər bö­lü­mü­nün mü­əl­li­mi, pa­le­on­to­loq Kurt Vays tə­ka­mül nə­zə­riy­yə­si­nə qar­şı çı­xış­la­rı və möh­kəm di­ni eti­qa­dı ilə ta­nı­...

Davamı...

Professor Uilyam Leyn Kreyq

Bir­min­hem Uni­ver­si­te­ti­nin fəl­sə­fə pro­fes­so­ru və Mün­hen Uni­ver­si­te­ti­nin ila­hiy­yat pro­fes­so­ru olan Kreyq Allah­`ın kai­na­tı heç nə­dən mü­əy­yən məq­səd üçün ya­rat­dı­ğı­na ina...

Davamı...

Professor David Berlinski

Prins­ton Uni­ver­si­te­ti­nin ri­ya­ziy­yat pro­fes­so­ru Ber­lins­ki can­lı or­qa­nizm­lə­rin tə­ka­mü­lə mə­ruz qal­ma­dıq­la­rı­na, ək­si­nə, on­la­rın şü­ur­lu la­yi­hə­nin bəh­rə­si ol­du­ğu...

Davamı...

Professor Karl Fridrix von Vaytszekker

Al­ma­ni­ya­nın Maks Plank Cə­miy­yə­ti Uni­ver­si­te­ti­nin fi­zi­ka pro­fes­so­ru Allah­`a ina­mı haq­da be­lə de­yir: ...

Davamı...

Professor Ouen Ginqeriç

As­tro­no­mi­ya pro­fes­so­ru və elm ta­rix­çi­si alim Gin­qe­riç uca Ya­ra­da­nın var­lı­ğı­na əmin­dir....

Davamı...

S.Coselin Bell Börnell

Fi­zi­ka pro­fes­so­ru və İngil­tə­rə Açıq Uni­ver­si­te­tin­də bu bö­lü­mün rəh­bə­ri Bör­nell Atarca ul­du­zu­nu kəşf edən as­tro­nom­la­rın ara­sın­da idi. ...

Davamı...