Allahın İSİMLƏRİ


MALİKİ-YƏVMUD-DİN (Din gününün sahibi)

Din gününün Malikidir. (Fatihə surəsi, 3) ...

Davamı...

MAKİR (Tələ quran)

Bir zaman kafirlər səni həbs etmək, öldürmək və ya qovmaq üçün sənə qarşı hiylə qururdular. Onlar hiylə işlətdilər, Allah da hiylə işlətdi. Allah hiylə işlədənlərin ən yaxşısıdır. (Ənfal surəsi, 30)...

Davamı...

LƏTİF (Lütf sahibi, lütf edən)

Allah Öz qullarına qarşı lütfkardır. O, istədiyinə ruzi verir. O, qüvvətlidir, qüdrətlidir. (Şura surəsi, 19) ...

Davamı...

QUDDÜS (Səhvdən, qəflətdən və hər cür əskiklikdən çox uzaq, çox təmiz)

Göylərdə və yerdə olanların hamısı Məlik, Quddüs, Əziz, Hakim olan Allah’ı təsbeh edər. (Cümə surəsi, 1) ...

Davamı...

KƏRİM (Kərəmi bol olan, comərd olan )

.. Kim şükür etsə, yalnız özü üçün şükür edər; kim nankor olsa, həqiqətən, Rəbbim möhtac deyildir, kərəm sahibidir! (Nəml surəsi, 40) ...

Davamı...

KƏBİR (Çox böyük)

(Allah) qeybi və aşkarı biləndir, böyükdür, ucadır. (Rəd surəsi, 9) ...

Davamı...

QAVİ (Çox güclü olan)

(Bunların əməli) firon nəslinin və onlardan əvvəlkilərin əməlinə bənzəyir. Onlar Allah’ın ayələrini inkar etdilər, Allah da onları günahlarına görə yaxaladı. Şübhəsiz ki, Allah qüvvətlidir, cəzalandırması da şiddətlidir...

Davamı...

QASİM ( Paylaşdıran, ruziləri, nemətləri ədalət, hikmət və rəhmət içində bölüb hamıya nəsibini verən)

Sənin Rəbbinin mərhəmətini onlarmı bölüşdürürlər? Biz dünya həyatında onların dolanışıqlarını aralarında bölüşdürdük. Biri digərini öz yanına işçi götürsün deyə, bəzilərinin dərəcələrini digərlərindən üstün e...

Davamı...

QARİB (Yaxın olan)

Qullarım səndən Mənim barəmdə soruşsalar, Mən yaxınam, Mənə yalvaranın duasını yalvardığı vaxt qəbul edərəm. Qoy onlar da Mənim çağırışımı qəbul edib Mənə iman gətirsinlər ki, doğru yola yönələ bilsinlər. (Bəqərə s...

Davamı...

QƏYYUM ( İdarə edib qüvvədə saxlayan)

Allah, Ondan başqa ilah yoxdur, yaşayandır, Qəyyumdur. (Ali-İmran surəsi, 2)...

Davamı...

QƏHHAR ( Qəhr edən, hər şeyə istədiyini edəcək surətdə qalib və hakim olan)

O gün yer başqa bir yerlə, göylər də (başqa göylərlə) əvəz olunacaq (və insanlar) tək olan, qalib gələn Allah’ın hüzurunda duracaqlar. (İbrahim surəsi, 48) ...

Davamı...

KAFİ (Varlığı varlıqların bütün ehtiyaclarına kifayət edən)

Məgər Allah Öz bəndəsinə kifayət deyilmi?! Onlar isə səni Ondan qeyriləri ilə qorxudurlar. Allah’ın yoldan çıxartdığı kimsəyə heç kəs yol göstərə bilməz. (Zumər surəsi, 36) ...

Davamı...