Adamlıq DİNİ


İnsanlar xoşbəxt olmaq varkən niyə əzab çəkirlər?

İnsanlar xoşbəxt olmaq varkən niyə əzab çəkirlər?...

Davamı...

Qəzəbi boğmaq

«On­lar bol­luq­da da, qıt­lıq­da da xərc­lə­yər, qə­zəb­lə­ri­ni udar, in­san­la­rın gü­nah­la­rın­dan ke­çər­lər. Al­lah yax­şı­lıq edən­lə­ri se­vər» (Ali-İm­ran su­rə­si, 134). ...

Davamı...

Müsəlman nəfsinə məğlub olmamaq üçün çalışır

İnsan nəfsi hər cür mənfi hissə açıqdır....

Davamı...

Gələcək qorxusu

Din əxlaqı səmimi olaraq yaşandıqda  insanlar  bir çox problemlərindən təbii olaraq xilas olar, dinc və rahat həyat yaşayarlar. ...

Davamı...

Etməyəcəyi şeyi deməmək

Etməyəcəyi şeyi deməmək ...

Davamı...

Sözünə etimad göstərilməyəcək insanlar...

Hə­qi­qə­ti ta­pa bil­mək üçün in­sa­nın öz ağı­lı, bi­li­yi və ya təc­rü­bə­si ki­fa­yət et­mə­di­yi hal­lar­da, baş­qa bir in­sa­nın öyü­dü ilə hə­rə­kət et­mə­si Quran­da töv­si­yə edi­lən ...

Davamı...

Salam verildikdə eyni dərəcədə və ya daha üstün tərzdə almaq

Sa­lam ver­mək mö­min­lə­rin bir-bi­ri­nə ən gö­zəl di­lək və is­tək­lə­ri­ni təq­di­met­mə for­ma­la­rın­dan bi­ri­dir....

Davamı...

Şükür etmək

Şükür et­mək ve­ri­lən hər bir ne­mə­tə gö­rə dil və qəlb­lə Al­la­ha olan min­nət və tə­şək­kü­rü­nü ifa­də et­mək, hə­min ne­mət­lə­ri Quran­da gös­tə­ri­lən şə­kil­də is­ti­fa­də edə­rək ...

Davamı...

Boş danışmamaq

Boş da­nı­şıq Al­la­hın xa­tır­lan­ma­dı­ğı, Al­lah ri­za­sı­nın nə­zə­rə alın­ma­dı­ğı, in­sa­nın axi­rə­ti üçün heç bir fay­da­sı ol­ma­yan da­nı­şıq­lar­dır. ...

Davamı...

Lağ etməmək, alçaldıcı ləqəblər qoymamaq

«Qey­bət edib göz-qaş hərəkətləri ilə tə­nə vu­ran hər kə­sin vay ha­lı­na!» (Hu­mə­zə su­rə­si, 1) ...

Davamı...

UŞAQLAR

İnsanın nəfsi həddi-hüdudu olmayan bir mal-dövlət, mülk və sərvət sahibi olmaq istəməklə yanaşı özü öldükdən sonra nəslini davam etdirən övladlar dünyaya gətirmək istəyi ilə də doludur. ...

Davamı...

YAŞLILIQ

Zamanın dəyişdirici təsiri hər şeydə gözlə görünür. ...

Davamı...