Allahın İSİMLƏRİ


HAYY - Diri, hər şeyi bilən və hər şeyə gücü çatan

İnsan acizdir və çox az şeyə gücü çatır....

Davamı...

Rəbbimizin ən gözəl isimləri

Rəhman və Rəhim isimləri Rəbbimizin Quran ayələrində bildirilən bir çox isimləri ilə birlikdə çox geniş və dərin məna verir. ...

Davamı...

MÜBKİ / MÜDHİK ( Ağladan / güldürən)

Güldürən də, ağladan da Odur! (Nəcm surəsi, 43) ...

Davamı...

MÜHİT (Əhatə edən)

Doğrudan da onlar öz Rəbbi ilə qarşılaşacaqlarına şübhə edirlər. Həqiqətən, O, hər şeyi əhatə edir. (Fussilət surəsi, 54) ...

Davamı...

MÜƏZZİB (Əzablandıran)

O gün heç kəs Onun verdiyi əzab (kimi) əzab verə bilməz və heç kəs Onun buxovladığı (kimi) buxovlaya bilməz. (Fəcr surəsi, 25-26) ...

Davamı...

MÜƏXXİR / MÜQƏDDİM (İstədiyini yubadan, istədiyini irəli keçirən, tezləşdirən)

Əgər Allah insanları hər etdikləri zülmə görə cəzalandırsaydı, yer üzündə heç bir canlını (sağ) qoymazdı. Lakin (Allah) onlara müəyyən vaxta qədər möhlət verir. Onların əcəlinin çatdığı an bircə saat belə nə yubanar, n...

Davamı...

MÖVLA ( Dost, möminlərin dostu olan, onlara xeyir yolları açan və onları işlərində müvəffəq edən)

Xeyr, sizin mövlanız Allah’dır. O, kömək edənlərin ən xeyirlisidir. (Ali-İmran surəsi, 150) ...

Davamı...

MƏTİN (Çox qüdrətli olan)

Həqiqətən, Allah ruzi verəndir, qüvvət sahibidir, Mətindir. (Zariyat surəsi, 58) ...

Davamı...

MƏLİK ( Bütün kainatın sahibi və mütləq hökmdarı)

De ki: İnsanların Rəbbinə sığınaram. İnsanların Məlikinə, insanların ilahına; (Nas surəsi, 1-3) ...

Davamı...

MƏLCA ( Özünə sığınılan)

Geri qalmış üç nəfəri də (bağışladı). Hətta yer üzü öz genişliyinə baxmayaraq, onlara dar gəlmiş, ürəkləri sıxılmış və yəqin bilmişdilər ki, Allah’dan, ancaq Onun Özünə sığınmaqdan başqa çarələri yoxdur. Sonra pe...

Davamı...

MƏCİD (Şanı böyük və yüksək)

Ərşin sahibidir; Məciddir. (Büruc surəsi, 15) ...

Davamı...

MALİKÜL-MÜLK (Mülkün əbədi sahibi)

De: “Ey mülkün sahibi Allah’ım! Sən istədiyin kəsə mülkü verir və istədiyindən də onu geri alırsan; istədiyin kimsəni yüksəldir və istədiyini də alçaldırsan. Xeyir Sənin əlindədir. Həqiqətən, Sən hər şeyə qadirsən. (A...

Davamı...