YEKUN

Din in­san­la­ra kai­nat və on­la­rı əha­tə edən hə­yat haq­da ən də­qiq mə­lu­mat­la­rı ve­rən mən­bə­dir. An­caq "inam" de­dik­də biz, əs­lin­də, ye­ga­nə eti­bar edə­cə­yi­mi­zi nə­zər­də tu­tu­ruq. Bu, Qu­ran­dır. Çün­ki baş­qa mü­qəd­dəs ki­tab­lar in­san­lar tə­rə­fin­dən təh­rif edil­miş­lər və on­lar ha­zır­kı şə­kil­lə­rin­də İla­hi vəh­yin müs­təs­na­lı­ğı­nı və to­xu­nul­maz­lı­ğı­nı iti­rib­lər.
Yal­nız Qu­ran Allah`ın də­yi­şil­məz sö­zü­dür. On­da zid­diy­yət­lər yox­dur. Bu ki­tab Al­lah-təa­la­nın bən­də­lə­ri üçün yol­gös­tə­rən­dir:
"Şüb­hə­siz ki, Qu­ra­nı Biz na­zil et­dik və söz­süz ki, Biz də onu qo­ru­yub sax­la­ya­ca­ğıq!" ("Hicr" su­rə­si, 15/9). Bu ayə­də Al­lah bi­zə Qu­ran ayə­lə­ri­nin hə­qi­qi­li­yi və Özü­nün on­la­rın də­yi­şil­məz­li­yi­ni qo­ru­du­ğu haq­da xə­bər ve­rir. Bu­na gö­rə də əgər elm Qu­ra­nın gös­tər­di­yi, Ya­ra­da­nın əv­vəl­cə­dən mü­əy­yən et­di­yi yol­la get­sə, o, da­ha bö­yük sü­rət­lə in­ki­şaf et­mə­yə baş­la­ya­caq. Əgər alim­lər di­nə zidd olan yo­la üs­tün­lük ve­rə­cək­lər­sə, bu, on­lar üçün yal­nız za­man və mə­na­sız ma­te­ri­al it­ki­si de­mək ola­caq. Bu hal­da isə in­san bi­li­yi­nin in­ki­şa­fı lən­gi­yə­cək.
El­min di­gər sa­hə­lər­də ol­du­ğu ki­mi, ar­dın­ca get­mə­li ol­du­ğu ye­ga­nə düz­gün yol Allah`ın Qu­ran­da qeyd et­di­yi yol­dur. Əmr edil­di­yi ki­mi:
"Hə­qi­qə­tən, bu Qu­ran ən doğ­ru yo­la yö­nəl­dir, yax­şı iş­lər gö­rən mö­min­lə­rə bö­yük bir mü­ka­fa­ta na­il ola­caq­la­rı ilə müj­də ve­rir!" ("İs­ra" su­rə­si,  17/9)