İman edən ALİMLƏR

GÜNÜMÜZÜN İNANAN DİGƏR ELM ADAMLARI


GÜNÜMÜZÜN İNANAN DİGƏR ELM ADAMLARI

Bütün dünyada Allah`a iman edən bir çox elm adamı vardır. On­lar can­lı or­qa­nizm­lə­rin tə­sa­dü­fən əmə­lə gəl­mə­si haq­qın­da­kı nə­zə­riy­yə­ni in­kar edir və kai­na­tın Allah tə­rə­fin­dən ali məq­səd­lə ya­ra­dıl­dı­ğı­nı gü­man edir­lər.

Pro­fes­sor Ro­bert Hor­ton Ka­me­ron
Ri­ya­ziy­yat
Dok­tor Cer­ri Berq­mann
Psi­xo­lo­gi­ya
Dok­tor Kim­ber­li Ber­rin
Mik­ro­bio­lo­gi­ya və im­mu­no­lo­gi­ya
Pro­fes­sor V.Be­ti­na
Bio­kim­ya və bio­lo­gi­ya
Dok­tor End­ryu Bo­san­ket
Bio­lo­gi­ya və mik­ro­bio­lo­gi­ya

Dok­tor De­vid R.Boy­lan
Kim­ya

Dok­tor Klif­ford Bar­dik
Geo­lo­gi­ya
Ro­bert Kay­ta
Nü­və fi­zi­ka­sı
Pro­fes­sor Don A.Ber­ko­vits
Fi­zi­ka və kim­ya
Pro­fes­sor dok­tor Stiv Os­tin
Geo­lo­gi­ya
Pro­fes­sor Ro­bert Nyu­man
As­tro­fi­zi­ka
Pro­fes­sor Ziq­frid Şe­rer
Bio­lo­gi­ya
Dok­tor Ras­sel Hem­fris
Fi­zi­ka
Dok­tor Ceff Da­uns
Bit­ki­lə­rin fi­zio­lo­gi­ya­sı
Dok­tor Lar­ri Bat­ler
Bio­kim­ya
Pro­fes­sor Linn E.Ka­ro­ters
Sta­tis­ti­ka
Pro­fes­sor Sunq Do Ça
Fi­zi­ka
Pro­fes­sor dok­tor Yu­cin F.Çaf­fin
Fi­zi­ka
Dok­tor Çunq Kuk Çanq
Ge­ne­ti­ka
Pro­fes­sor Çunq A Ço
Bio­lo­gi­ya
Dok­tor Ha­rold Kof­fin
Pa­le­on­to­lo­gi­ya
Dok­tor Con V.Qu­ott­so
Tə­ba­bət
Dok­tor Mal­kolm Kat­çins
Kos­mik mü­hən­dis­lik
Dok­tor Lio­nel Da­mer
Üz­vi kim­ya
Dok­tor Ray­mond V.Da­mad­yan
Fi­zi­ka
Dok­tor Kris Darn­bruf
Bio­kim­ya
Dok­tor S.E.Ou
Bio­kim­ya
Dok­tor To­mas Barns

Fi­zi­ka
Dok­tor Pol Ak­ker­man
Psi­xo­lo­gi­ya
Pro­fes­sor Con Mark Rey­nolds
Fəl­sə­fə
Dok­tor Duq­las Din
Bio­kim­ya
Dok­tor Don De Yanq
As­tro­no­mi­ya, at­mos­fer fi­zi­ka­sı
Pro­fes­sor Dan­ni R.Folk­ner
As­tro­no­mi­ya
Pro­fes­sor Den­nis L.Enq­lin
Geo­fi­zi­ka
Pro­fes­sor Ro­bert H.Franks
Bio­lo­gi­ya
Dok­tor Stiv Qus­taf­son
Hü­quq
Dok­tor Do­nald Ha­mann
Die­to­lo­gi­ya
Dok­tor Bar­ri Har­ker
Fəl­sə­fə
Dok­tor Çarlz V.Ha­ri­son
Fi­zi­ka
Dok­tor Ha­rold R.Hen­ri
Mü­hən­dis­lik
Dok­tor Co­zef Hen­son
En­to­mo­lo­gi­ya
Ro­bert A.Her­mann
Ri­ya­ziy­yat
Dok­tor Ras­sel Ham­fris
Fi­zi­ka
Dok­tor Co­na­tan V.Co­uns
Tə­ba­bət
Pro­fes­sor Leo­nid Ko­roç­kin
Mo­le­kul­yar bio­lo­gi­ya, ge­ne­ti­ka, ney­ro­bio­lo­gi­ya
Dok­tor Va­le­ri Kar­pu­nin
Ri­ya­ziy­yat
Dok­tor Din Ken­yon
Bio­lo­gi­ya
Dok­tor Con V.Klots
Bio­lo­gi­ya
Dok­tor Vla­di­mir F.Kon­da­len­ko
Si­to­lo­gi­ya, hü­cey­rə pa­to­lo­gi­ya­sı
Pro­fes­sor Yin Hyuk Kvon
Fi­zi­ka

Dok­tor Myunq Sanq Kvon
Im­mu­no­lo­gi­ya
Pro­fes­sor Con Len­noks
Ri­ya­ziy­yat
Dok­tor Con Les­li:
Bio­kim­ya
Pro­fes­sor Leyn P.Les­ter
Bio­lo­gi­ya, ge­ne­ti­ka
Pro­fes­sor Corc D.Lind­sey
Kim­ya
Dok­tor Alan Lav
Kim­ya
Pro­fes­sor Mar­vin L.Lu­be­nov
An­tro­po­lo­gi­ya
Dok­tor End­ryu Ma­kin­toş
Ae­ro­di­na­mi­ka
Dok­tor Con Mann
En­to­mo­lo­gi­ya
Dok­tor Frank Marş
Bio­lo­gi­ya
Dok­tor Ralf Met­tyuz
Ra­dia­si­ya kim­ya­sı
Dok­tor Con Ma­yer
Fi­zio­lo­gi­ya
Dok­tor Hen­ri M.Mor­ris
Hid­ro­lo­gi­ya
Dok­tor Len Mor­ris
Fi­zio­lo­gi­ya
Dok­tor Qrim Mor­ti­mer
Geo­lo­gi­ya
Pro­fes­sor Hi Çun No
Nü­və mü­hən­dis­li­yi
Dok­tor De­vid Oder­berq
Fəl­sə­fə
Pro­fes­sor Con Ol­ler
Dil­çi­lik
Pro­fes­sor Kris D.Os­born
Bio­lo­gi­ya
Dok­tor Con Os­qud
Tə­ba­bət
Dok­tor Çarlz Pal­la­qi
Bo­ta­ni­ka
Pro­fes­sor C.Rendl Şort
Pe­di­at­ri­ya
Dok­tor Yunq Qu Ro

Bio­lo­gi­ya
Dok­tor De­vid Roz­vir
Kim­ya
Dok­tor Yan Skott
Kim­ya
Dok­tor Yanq Gi Şim
Kim­ya
Dok­tor Mi­xa­il Şul­gin
Fi­zi­ka
Dok­tor Ro­cer Simp­son
Mü­hən­dis­lik
Dok­tor Ha­rold Sla­şer
Geo­fi­zi­ka
Pro­fes­sor Man Suk Sonq
Kom­pü­ter proq­ram­laş­dı­rıl­ma­sı
Pro­fes­sor Ceyms Stark
Mü­hən­dis­lik
Pro­fes­sor Bra­yan Sto­un
Mü­hən­dis­lik
Dok­tor Lüd­mi­la Ton­ko­noq
Kim­ya, bio­lo­gi­ya
Dok­tor Lar­ri Var­di­mann
Me­teo­ro­lo­gi­ya
Dok­tor Toa­çim Vet­ter
Bio­lo­gi­ya
Dok­tor No­el Uik
Ta­rix
Dok­tor Con K.Uit­komb
Kim­ya, neft ki­ne­ti­ka­sı
Dok­tor A.F.Mon­ti-Uayt
Kim­ya, neft ki­ne­ti­ka­sı
Pro­fes­sor A.E.Uil­der-Smit
Üz­vi kim­ya və far­ma­ko­lo­gi­ya
Dok­tor Klif­ford Uil­son
Ar­xeo­lo­gi­ya
Pro­fes­sor Ver­na Rayt
Tə­ba­bət
Pro­fes­sor Se­unq Xun Yanq
Fi­zi­ka
Dok­tor Ik Donq Yu
Ge­ne­ti­ka
Dok­tor Sanq Xi Yun
Bio­lo­gi­ya