İman edən ALİMLƏR

Doktor Endryu Snellinq


Doktor Endryu Snellinq

Ame­ri­ka-Bri­ta­ni­ya-İs­veç­rə-Ya­po­ni­ya el­mi proq­ra­mı­nın iş­ti­rak­çı­sı­dır. O, bu təd­qi­qat­la­rın nə­ti­cə­lə­ri­nə da­ir xey­li mə­qa­lə dərc et­di­rib.

El­mə ver­di­yi töh­fə­lə­rə gö­rə bir çox mü­ka­fat­la­ra la­yiq gö­rül­müş Snel­linq can­lı or­qa­nizm­lə­rin da­şı­dı­ğı ya­ra­dı­lış sü­but­la­rı haq­da bir sı­ra mə­qa­lə­lə­rin mü­əl­li­fi­dir.