İman edən ALİMLƏR

Doktor Don Peyc


Doktor Don Peyc

Don Peyc gör­kəm­li müa­sir alim­lər­lə çi­yin-çi­yi­nə iş­lə­yə­rək 1976-cı il­də Ka­li­for­ni­ya Uni­ver­si­te­tin­də fi­zi­ka və as­tro­no­mi­ya üz­rə dok­tor­luq dis­ser­ta­si­ya­sı­nı mü­da­fiə et­di. Peyc ina­nır ki, kai­na­tın qa­nun­la­rı­nı an­la­maq Ya­ra­da­nın müd­rik­li­yi­ni və qüd­rə­ti­ni dərk et­mə­yə kö­mək edər. Bu­nun­la, o, be­lə gü­man edir ki, İla­hi əzə­mət və bil­gi kai­nat­la ki­fa­yət­lən­mir.