İman edən ALİMLƏR

Doktor Klod Tresmontan


Doktor Klod Tresmontan

Dok­tor Klod Tres­mon­tan öz el­mi fəa­liy­yə­ti­ni Pa­ris Uni­ver­si­te­tin­də apa­rır. O, hə­ya­tın tə­sa­dü­fən ya­ran­ma­sı­na yox, məhz ya­ra­dıl­dı­ğı­na əmin­li­yi­ni "Realities" jur­na­lın­da bu cür ifa­də edir­di:

"Heç bir tə­sa­dü­fi­lik nə­zə­riy­yə­si bi­zim dün­ya­nın ya­ra­dı­lı­şı­nı izah et­mək qa­bi­liy­yə­tin­də de­yil. Can­lı or­qa­nizm­lə­rin tə­sa­dü­fən ya­ran­ma­sı­nı id­dia et­mək mə­na­sız­dır".