İman edən ALİMLƏR

Professor Robert Mettyuz


Professor Robert Mettyuz

Oks­ford Uni­ver­si­te­ti­nin fi­zi­ka pro­fes­so­ru Ro­bert Met­tyuz 1992-ci il­də yaz­dı­ğı ki­tab­da İla­hi ya­ra­dı­lı­şın mö­cü­zə­lə­ri haq­da be­lə da­nı­şır:

"Hü­cey­rə­dən can­lı kör­pə­yə, son­ra kör­pə­dən uşa­ğa və nə­ha­yət, bö­yük in­sa­na qə­dər bü­tün pro­ses­lər mü­kəm­məl har­mo­ni­ya­da baş ve­rir. Bio­lo­gi­ya­nın bü­tün sa­hə­lə­rin­də mü­şa­hi­də edi­lən bu ha­di­sə­lər yal­nız mö­cü­zə ilə izah edi­lə bi­lər. Bu cür mü­kəm­məl və komp­leks or­qa­niz­min be­lə sa­də və ba­la­ca hü­cey­rə­dən əmə­lə gəl­mə­si ne­cə baş ve­rir? "İ" hər­fi­nin üzə­rin­də­ki nöq­tə­dən də ki­çik olan bir hü­cey­rə­dən in­san ya­ra­nır. Bu, mö­cü­zə­dən baş­qa bir şey de­yil!"