İman edən ALİMLƏR

Professor doktor Conaton D.Sarfati


Professor doktor Conaton D.Sarfati

Sar­fa­ti Vel­linq­ton Vik­to­ri­an Uni­ver­si­te­ti­nin kim­ya pro­fes­so­ru­dur, o, öz iş­lə­ri­nə gö­rə xey­li aka­de­mik mü­ka­fa­ta la­yiq gö­rül­müş­dür. Sar­fa­ti tə­ka­mül nə­zə­riy­yə­si­ni rədd et­di və ya­ra­dı­lış ide­ya­sı­nın tə­rəf­da­rı ol­du.