İman edən ALİMLƏR

Doktor Marqaret Helder


Doktor Marqaret Helder

Al­bert Krea­sio­nist Elm­lər Cə­miy­yə­ti­nin səd­ri dok­tor Hel­der bo­ta­ni­ka üz­rə bö­yük mü­tə­xəs­sis və ya­ra­dı­lış hə­qi­qə­ti­nin ən fə­al tə­rəf­da­rı­dır. Dok­tor Hel­der bi­zi hər yer­də əha­tə edən ya­ra­dı­lış hə­qi­qə­ti­nin mü­ba­hi­sə­siz sü­but­la­rı haq­da xey­li mə­qa­lə­nin mü­əl­li­fi­dir.