İman edən ALİMLƏR

Doktor Venner Gitt


Doktor Venner Gitt

Al­man Fe­de­ral Fi­zi­ka İns­ti­tu­tu­nun di­rek­to­ru və pro­fes­so­ru dok­tor Gitt ri­ya­ziy­yat, in­for­ma­ti­ka və nə­za­rət təc­hi­za­tı mü­hən­dis­li­yi sa­hə­sin­də xey­li el­mi mə­qa­lə­nin mü­əl­li­fi­dir. Ey­ni za­man­da, ya­ra­dı­lı­şa ina­nan Git­tin qə­lə­mi­nə bu möv­zu­ya da­ir bir ne­çə ki­tab məx­sus­dur: "Allah tə­ka­mül­dən is­ti­fa­də edib­mi?", "İlk əv­vəl bil­gi vardı", "Ul­duz­lar və on­la­rın ta­le­yi: sə­ma bə­ləd­çi­lə­ri", "Əgər hey­van­lar da­nı­şa bil­səy­di..." və s.