İman edən ALİMLƏR

Professor doktor Donald Çittik


Professor doktor Donald Çittik

Do­nald Çit­tik Ori­qon Uni­ver­si­te­ti­nin kim­ya pro­fes­so­ru­dur. O, öz iş­lə­ri­nə gö­rə xey­li mü­ka­fa­ta la­yiq gö­rül­müş­dür. Ya­ra­dı­lış hə­qi­qə­ti­nə qə­ti şə­kil­də ina­nan Çit­tik "Ya­ra­dı­lı­şın sü­but­la­rı", "Ya­ra­dı­lış və ib­ti­dai aləm" ki­mi mə­sə­lə­lə­rə da­ir se­mi­nar­lar­da iş­ti­rak edir.